PCT pogoj za vse obiskovalce od 12. leta Več

Politika zasebnosti

Pri uporabi spletnega mesta VM Atlantis (www.atlantis-vodnomesto.si, v nadaljevanju: »Portal«) veljajo določena pravila. Ta pravila so opisana s temi Splošnimi pogoji ter njihovimi vsakokratnimi spremembami (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«) in urejajo tako delovanje Portala, pogoje, omejitve in način uporabe Portala, kot tudi razmerje med uporabniki oziroma obiskovalci Portala (v nadaljevanju: »Uporabniki«) na eni strani in družbo BTC d.d., Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, matična številka: 5068681000, davčna številka: SI 51367971 (v nadaljevanju: »BTC«) na drugi strani.

Ti Splošni pogoji se nanašajo na uporabo Portala kot celote in njegovih posameznih delov in podstrani, v kolikor s temi Splošnimi pogoji za posamezne dele ali podstrani ni drugače določeno.

Da bi Uporabniki imeli kar najboljšo in najprijetnejšo izkušnjo z uporabo Portala, BTC Portal, njegovo vsebino, podatke, slikovni in zvočni material ter storitve, povezane s tem, nenehno spreminja, dodaja, odvzema in prilagaja. BTC si zato pridržuje pravico do spremembe katerega koli dela Portala, vključno z dodajanjem ali izbrisom posameznih vsebin ali delov, brez vnaprejšnjega obvestila Uporabnikom. Uporabnik je v vsakem trenutku dobrodošel, da obišče in pregleduje Portal ter uporablja funkcije in storitve, ki jih Portal ponuja, vendar skladno s Splošnimi pogoji.

Vsebina portala

Portal v svoji vsebini obsega informacije, članke in vsebine o najrazličnejših ponudbah, storitvah, dogodkih, novicah in drugih vsebinah povezanih z VM Atlantis ter možnost prejemanja novic.

Naslednji odseki teh Splošnih pogojev se nanašajo zgolj na delovanje posameznih podstrani ali na delovanje določenih funkcionalnosti Portala, ki so v nadaljevanju posamično opredeljene.

Vsebine, za katere je potrebna registracija

V kolikor ni za uporabo posamezne funkcionalnosti Portala izrecno opredeljeno drugače, registracija Uporabnika za uporabo Portala ni obvezna, za dostop in uporabo določenih delov ali funkcionalnosti Portala pa se registracija in oblikovanje uporabniškega računa zahtevata. V kolikor se Uporabnik ne registrira, takšnih delov ali funkcionalnosti Portala ne more uporabljati. Ta del Splošnih pogojev ureja delovanje delov ali funkcionalnosti Portala, za katere je registracija potrebna.

Z registracijo na Portalu Uporabnik ustvari uporabniški račun, ki je sestavljen iz elektronskega naslova in gesla, ki predstavljata skupek informacij, povezanih z določenim Uporabnikom.

Registracija Uporabnika je potrebna, če Uporabnik želi naročiti na prejemanje

  • novic,
  • opomnikov.

Pri registraciji mora Uporabnik posredovati določene osebne podatke, in sicer ime, priimek, elektronski naslov in geslo. BTC bo osebne podatke Uporabnika obdeloval skladno s Politiko zasebnosti, pri čemer se Uporabnik s posredovanjem osebnih podatkov ob registraciji z obdelavo skladno s Politiko zasebnosti strinja.

Za dejanja, ki jih Uporabnik izvede z uporabo uporabniškega računa, Uporabnik v celoti pravno odgovarja. Uporabnik naj skrbno hrani in varuje svoje geslo in elektronski naslov, ki ga uporablja za registracijo. 

Registracija druge osebe ali uporaba uporabniškega računa druge osebe ni dovoljena. V primeru utemeljenega suma zlorabe uporabniškega računa s strani tretjih oseb, je Uporabnik dolžan nemudoma obvestiti BTC. BTC ni  odgovoren za zlorabe uporabniškega računa s strani tretjih, nepooblaščenih oseb.

Prejemanje novic

Uporabnik ima na Portalu možnost naročila na prejemanje novic. Uporabnik se lahko naroči na prejemanje novic, s katerimi bo obveščen o novostih, o ponudbah Ponudnikov, o cenovno ugodnih izdelkih oziroma storitvah in drugih ugodnostih, vezanih na Ponudnikove izdelke oziroma storitve ter o novicah, novostih, dogodkih, akcijah, nagradnih igrah in drugem dogajanju vezanim na BTC City.

Pri naročilu na prejemanje novic mora Uporabnik posredovati določene osebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov in področje zanimanja). BTC bo osebne podatke Uporabnika obdeloval skladno s Politiko zasebnosti, pri čemer se Uporabnik s posredovanjem osebnih podatkov ob naročilu z obdelavo skladno s Politiko zasebnosti strinja.

Naročilo na prejemanje novic v imenu druge osebe ni dovoljena. V primeru utemeljenega suma zlorabe s strani tretjih oseb, je Uporabnik dolžan nemudoma obvestiti BTC. BTC ni  odgovoren za zlorabe podatkov s strani tretjih, nepooblaščenih oseb.

Opomniki

Uporabnik ima na Portalu možnost naročila na opomnike. Uporabnik se lahko naroči na opomnike, s katerimi bo obveščen o prihajajočih dogodkih ter naročenih in/ali rezerviranih storitvah uporabnika.

Pri naročilu na prejemanje opomnikov mora Uporabnik posredovati določene osebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov in/ali številko mobilnega telefona). BTC bo osebne podatke Uporabnika obdeloval skladno s Politiko zasebnosti, pri čemer se Uporabnik s posredovanjem osebnih podatkov ob naročilu z obdelavo skladno s Politiko zasebnosti strinja.

Naročilo na prejemanje opomnikov v imenu druge osebe ni dovoljena. V primeru utemeljenega suma zlorabe s strani tretjih oseb, je Uporabnik dolžan nemudoma obvestiti BTC. BTC ni  odgovoren za zlorabe podatkov s strani tretjih, nepooblaščenih oseb.

Uporaba portala

Uporabnik je dolžan Portal uporabljati izključno za osebne in nekomercialne namene. Vsakršna zloraba Portala je prepovedana.

Uporabnik je pri uporabi Portala dolžan predvsem:

  • vzdržati se dejanj, ki bi na Portalu, programski ter strojni opremi, ali BTC, zunanjim izvajalcem BTC, kot tudi vsem drugim Uporabnikom Portala, Ponudnikom in tretjim osebam povzročila škodo ali pomenila možnost nastanka škode ali kakršnih koli drugačnih nevšečnosti, kot so prenašanje virusov, preprečevanje dostopa do Portala ipd.,
  • ravnati v skladu s Splošnimi pogoji in veljavnimi predpisi ter navodili BTC,
  • se vzdržati dejanj, ki so po vsebini neokusne, neprimerne ali sicer moralno nesprejemljive, ki bi pomenila žalitev, poniževanje, grožnjo, sovražni govor ali diskriminacijo, ali spodbujala rasno, politično in versko nestrpnost,
  • Portal uporabljati za osebno in nekomercialno uporabo, in na lastno odgovornost,
  • spoštovati varstvo osebnih podatkov drugih Uporabnikov.

Uporabnik Portala ne sme uporabljati drugače, kot je dovoljeno s temi Splošnimi pogoji, kar vključuje, a ni omejeno na, prepoved (i) kakršnegakoli širjenja, deljenja, razmnoževanja, spreminjanja, prenašanja, prodajanja, oddajanja, snemanja vsebin, na katerih imajo pravice tretje osebe, (ii) kakršnokoli drugačno kršenje pravic tretjih oseb, (iii) zbiranje podatkov v podatkovno zbirko, (iv) uporabe le-teh za nadaljnjo prodajo, (v) kopiranja in uporabe katalogov in cenikov ali (vi) kakršnega koli drugega načine uporabe, ki ne pomeni osebne in nekomercialne rabe, razen v kolikor je takšna uporaba dovoljena z izrecnim predhodnim pisnim dovoljenjem BTC. Ne glede na navedeno je Uporabniku dopustno širjenje vsebine na Portalu z navedbo Portala kot vira vsebine in sočasno aktivno povezavo na Portal.

V primeru nespoštovanja zgornjih določb ali kakršnih koli drugih kršitev ima BTC pravico, da z uporabo pravnih sredstev doseže prenehanje kršitve, odstranitev posledic kršitve ter povračilo kakršnekoli škode in stroškov, vključno z odvetniškimi stroški, ki pri tem nastanejo. 

BTC si pridržuje pravico, da v primeru utemeljenega suma zlorabe Uporabniku omeji ali onemogoči dostop do Portala, omeji ali onemogoči uporabo določenih funkcionalnosti Portala ali zavrne možnost registracije.

Pravice intelektualne lastnine

Vse vsebine, podatki, informacije, gradiva in drugi materiali, objavljeni na Portalu, vključno z, vendar ne omejeno na besedila, slike, slikovni in zvočni material, video vsebine, programsko opremo, grafiko, blagovne in storitvene znamke ter druge vsebine, objavljene na Portalu, so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine in so bodisi last BTC ali pa je BTC nosilec pravic uporabe le-teh za namen prikazovanja ali oglaševanja na Portalu. Njihova kakršna koli nadaljnja distribucija, reprodukcija, kopiranje, spreminjanje oziroma vsakršna drugačna uporaba brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja njihovega lastnika, je prepovedana.

Ničesar, kar vsebuje ta Portal ali Splošni pogoji, ni mogoče razlagati kot dajanje licence ali pravice do uporabe pravic intelektualne lastnine brez predhodnega pisnega dovoljenja BTC oz. tretje osebe, ki je lastnik pravic intelektualne lastnine.

Izključitev odgovornosti

BTC ne odgovarja za pravilnost in popolnost podatkov, besedil, slikovnega in zvočnega materiala, video vsebin, programske opreme, grafike, drugih vsebin ter storitev, povezanih s tem, ki so na voljo na Portalu.

BTC Uporabnikom ne odgovarja za morebitno nedosegljivost ali nedostopnost Portala oziroma podatkov in informacij na Portalu ali za morebitne motnje pri dostopu, uporabi oziroma delovanju Portala zaradi tehničnih ali drugih razlogov. BTC si bo v primeru omenjenih težav prizadeval za čimprejšnjo odpravo le-teh. BTC si pridržuje pravico, da zaradi razlogov tehnične ali druge narave, za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma onemogoči dostop do Portala ali sicer ustavi delovanje Portala.

BTC si prizadeva zagotavljati kvalitetne storitve in delovanje Portala, brez morebitnih virusov ali zlorab. Kljub temu, BTC ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitne računalniške viruse, kakršne koli težave, neuporabnost ali okvaro strojne ali programske opreme Uporabnika zaradi obiska oziroma uporabe Portala ali za kakršno koli drugo škodo, ki bi nastala zaradi uporabe Portala, razen v primerih in obsegu, v katerem izključitev odgovornosti zaradi prisilnih določb veljavnih predpisov na območju Republike Slovenije ni mogoča.

BTC si prizadeva zagotavljati varnost in tajnost podatkov. Za morebitno izgubo podatkov ali morebitne vdore v podatke na Portalu oziroma podatke Uporabnikov BTC ne odgovarja.

Uporabniki dostopajo do Portala in uporabljajo Portal, vključno z njegovimi funkcionalnostmi, na lastno odgovornost. BTC ne odgovarja za nobeno škodo, bodisi posredno ali neposredno, ki bi nastala Uporabniku ali kateri koli tretji osebi zaradi dostopa do ali uporabe Portala oziroma njegovih funkcionalnosti.

Portal lahko vsebuje tudi povezave na spletne strani tretjih oseb (vključno s spletnimi stranmi Ponudnikov), katerih upravljavec ni BTC. BTC spletnih strani tretjih oseb ne preverja, in za dostopnost do in vsebino teh spletnih strani ne odgovarja.

Končne določbe

Ti Splošni pogoji urejajo in tvorijo razmerje Uporabnika z BTC, zato je pomembno, da jih Uporabnik prebere, se z njimi seznani in jih razume. S tem, ko Uporabnik dostopa do Portala oziroma uporablja Portal in njegove funkcionalnosti, se strinja, da je s temi Splošnimi pogoji zavezan in da bo v skladu z njimi tudi ravnal. V kolikor se s Splošnimi pogoji, vključno s Politiko zasebnosti, Uporabnik ne strinja, mora Uporabnik prenehati z uporabo Portala.

BTC redno skrbi, da so Splošni pogoji posodobljeni, zato si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila kadarkoli spremeni določila teh Splošnih pogojev, pri čemer bo vsako spremembo Splošnih pogojev objavil na tem Portalu. Spremenjeni Splošni pogoji veljajo od trenutka, ko so objavljeni na Portalu. Šteje se, da Uporabnik soglaša s spremembami Splošnih pogojev, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo Portala.

V primeru morebitnega spora med strankami, ki zadevajo ali so povezani s Portalom in/ali njegovo uporabo, se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani ob upoštevanju in uporabi slovenskega prava.

V primeru morebitnih vprašanj v zvezi s temi Splošnimi pogoji ali o domnevnih kršitvah oziroma zlorabah Portala, lahko Uporabnik lahko obrne na BTC preko e-pošte na naslov admin@atlantis@vodnomesto.si ali po navadni pošti na BTC d.d. (VM Atlantis), Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana.

Splošni pogoji so objavljeni in pričnejo veljati z dnem 1. 9. 2021.